Általános szerződési feltételek

minden amit & tudni kell

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

amely létrejött egyrészről

Bíró Virág egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 51277411; székhely: 9737 Bük, Deák u. 26.; adószám: 68133083-1-38; virag.biro@webstark.hu) és

Könczöl Dávid egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 51240101; székhely: 9737 Bük, Deák u. 26.; adószám: 68108201-1-38; konczol.david@webstark.hu)

mint szolgáltatók – a továbbiakban együttesen: Szolgáltató

 

másrészről

Szolgáltató 1. pontban jelzett honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó

 

a továbbiakban együttesen: szerződő felek

között az alábbiak szerint:

 

A szerződés tárgya:

 

 1. Szolgáltató üzemeltetése alatt áll a www.webstark.hu weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül programozási, weboldal-készítési, arculattervezési feladatokat (a továbbiakban: szolgáltatás) lát el egyedi megrendelések alapján.

 

 1. Szerződő felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a honlap használatával – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a szerződő feleket kötik. A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

 

A szolgáltatás tartalma:

 

 1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített szolgáltatás keretében biztosítja, hogy a Felhasználó díjfizetés ellenében a honlapon feltüntetett szolgáltatás részét képező lehetőségek közül az általa kívánt munkát kiválassza és megrendelje, melyet a Szolgáltató a Felhasználó részére, személyre szabottan elkészít. Fenti szolgáltatások igénybe vétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. A fenti szolgáltatásokat és a díjak mértékét az „Árak” menüpont tartalmazza, melyek alapul vételével az egyedi, személyre szabott szolgáltatás díját a 6. pontban rögzítetteknek megfelelően Szolgáltató egyedileg határozza meg. Az ellenszolgáltatás (díj) teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

 

 1. Szolgáltató az 1. pontban rögzített honlapon az alábbi szolgáltatások megrendelésére biztosít Felhasználó részére lehetőséget:

 

 • egyéni weboldal programozása (jelen kategóriába nem tartoznak bele a bemutatkozó-, a céges-, illetve a webshopot magában foglaló weboldalak);

 • webáruház programozása;

 • bemutatkozó honlap programozása;

 • animált weboldal programozása;

 • webprogramozás;

 • weboldal domain és server foglalása – melynek költségei a Felhasználót terhelik;

 • online banki fizetőrendszerek beépítése – melynek költségei a Felhasználót terhelik;

 • webgrafika, grafika, arculat tervezése;

 • logó tervezése;

 • céges arculat tervezése;

 • digitális rajz elkészítése;

 • reklámgrafika tervezése (facebook-fejléc, hirdetési képek, twitter-fejléc, stb.)

 • cégtábla tervezése;

 • névjegykártya tervezése;

 • katalógus tervezése;

 • marketing szövegírás;

 • szlogen tervezése;

 • hírlevélsablon készítése;

 • teljes weboldal készítése – grafika + programozás.

 

A szolgáltatás igénybe vétele:

 

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybe vétele az alábbiak szerint történik:

 

A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon található „Szolgáltatások” menüponton belül kiválasztja az általa igényelt szolgáltatást, majd az ajánlatkérő adatlapon az ott megjelölt adatokat megadva leadja ajánlatkérését.

 

A honlapon történő ajánlatkérés abban az esetben érvényes, ha a Felhasználó az ajánlatkérő adatlapon (legalább a Szolgáltató által kötelezőként megjelölt) alapadatokat kitölti.

 

Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybe vételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 

A honlapon kizárólag 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek regisztrálhatnak, ennek biztosítása érdekében a Felhasználónak az ajánlatkérés során nyilatkoznia kell a fenti feltétel fennállásáról. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó a fenti nyilatkozata – és az általa megadott valótlan életkor – ellenére a valóságban mégsem töltötte még be a 18. életévét, vagy cselekvőképességét korlátozták vagy kizárták, Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud.

 

A szolgáltatás ellenértéke:

 

 1. A honlapon található szolgáltatások igénybe vétele díjfizetés ellenében történik. A szolgáltatás ellenértékét – tekintettel az egyes szolgáltatások egyéniesített és személyre szabott jellegére - a Felhasználó által az 5. pontban rögzített módon történő igénylésének Szolgáltató részére történt megküldését követően Szolgáltató határozza meg – a 3. pontban rögzítettek alkalmazásával. Ezen árajánlatot Szolgáltató az igénylés leadását követő 3 napon belül megküldi a Felhasználó részére, az általa az ajánlatkérő adatlapon megadott e-mail címre. Amennyiben a Szolgáltató által megküldött árajánlatot Felhasználó – a megküldött e-mailben található megerősítő linkre kattintva – elfogadja, a szolgáltatás elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között – az e-mail-ben csatolt tartalommal – létrejön, és a szolgáltatás díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató részére a 8. pontban megjelölt fizetési módok valamelyikének igénybe vételével, oly módon, hogy Felhasználó a szerződéskötéskor az egyedi szerződésben rögzített mértékű előleget köteles fizetni, míg a díj fennmaradó részét az elkészült szolgáltatásnak a Felhasználó által történő átvételével egyidejűleg köteles megfizetni.

Szerződő felek rögzítik, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés fentiekben leírt módon történő megkötésével Felhasználó kifejezetten kéri és a Szolgáltatóval ezúton kifejezetten közli, hogy a Szolgáltató a szerződésben körülírt szolgáltatás teljesítését már a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg.

A szerződés a Szolgáltató által megrendelt szolgáltatásnak a Szolgáltató általi maradéktalan és hibátlan teljesítésével szűnik meg; a teljesítési határidő egyedileg, a megrendelt szolgáltatás jellegétől függően, ahhoz igazodóan kerül meghatározásra.

 

Díjfizetési módok:

 

 1. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó választása szerint az alábbi módok igénybe vételével történhet:

 

 • Átutalással.

 

 • Készpénzzel Szolgáltató székhelyén, személyesen.

 

A díjfizetéshez Felhasználó köteles megadni vezeték- és keresztnevét, lakcímét; átutalással történő fizetés esetén bankkártya adatait, számlainformációkat. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti adatok megadásával engedélyezi a tranzakció végrehajtását.

 

Amennyiben a tranzakció sikeres volt, az elektronikus számla azonnal elkészül, letöltési linkjét a felhasználó e-mailben kapja meg; készpénzzel, személyesen történő fizetés esetén a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, egyidejűleg. Az xml.fájlt ami alapján a számla kiállításra kerül a szamlazz.hu által, esetleges bizonyítékként, Szolgáltató tárolja. (pl sikerült a fizetés, de valami gond miatt ezt az oldal nem dolgozza fel).

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a számlázást lebonyolító szolgáltató oldala által kezelt adatok tekintetében az adott szolgáltató és az adott weboldal Általános Szerződési Feltételei, és adatkezelési szabályzata, rendelkezései az irányadóak.

 

Hírlevél:

 

 1. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén, Szolgáltató őt a közvetlen üzletszerzés módszerével megkeresheti, számára hírleveleket küldhet, amelyben Szolgáltató akcióiról, ajándékairól, promócióiról, oldalhíreiről, eseményeiről, új tagokról ad tájékoztatást. Felhasználó a hírlevele(ke)t a saját igényeinek megfelelő tartalommal, valamint beállított időközönként, ezen funkciók beállítását követően kapja. Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

 

Felelősségre vonatkozó rendelkezések:

 

 1. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben (a Szolgáltató helyett) közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.

 

 1. Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az ajánlatkérő adatlapon megadott, illetve a későbbiekben megadott, módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

 

 1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználói e-mail címeknek akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül történő illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.

 

 1. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatása folyamatos legyen, azonban nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában megfogalmazottak fenntartásával, figyelembevételével és azokkal összhangban Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kártérítési felelőssége a felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

 

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések:

 

 1. Felhasználó kijelenti, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelszavát nem adhatja tovább más személy részére, továbbá hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal, malware-rel, és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.

 

 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybe vétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, nem továbbíthat semminemű, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást.

 

Adatvédelem:

 

 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk, fotók személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.

 

 1. Felhasználó nyilatkozik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban az alábbi típusú adatok kezelését végzi:

Név, Cím

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama.

 

A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása.

 

Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói.

 

Adattovábbítás: Felhasználó elfogadja, hogy az alábbi személyes adatai átadásra kerülnek a Szolgáltató részére jelen szolgáltatás kapcsán számlázási tevékenységet lebonyolító szamlazz.hu oldal - KBOSS.hu Kft. (2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.) részére.

Az adattovábbítás célja: a számlázási tevékenység lebonyolítása.

 

Felhasználó a honlap használatával, illetve a szolgáltatás igénybe vételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja, továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Felhasználó kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.

 

Panaszkezelés:

 

 1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát szóban, a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek fejlécében, illetve a honlap láblécében rögzített telefonszámán, vagy írásban az „Ügyfélszolgálat” menüpontban található űrlapon közölheti Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

 1. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat:

 

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Telefon: 06/1/488-2131.

 

Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

A szerződés megszűnése:

 

 1. A jelen szerződés megszűnik:

 

- A Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével.

- Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

 

Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra, valamint a Szolgáltató kárát is megtéríteni.

 

- Elállás/felmondás esetén.

 

Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Felhasználó az elállásra vonatkozó nyilatkozatát – akár a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező nyilatkozatminta kitöltésével – írásban köteles eljuttatni Szolgáltató részére a fejlécben rögzített székhelyére. Amennyiben a Felhasználó a szerződést a teljesítés megkezdését követően mondja fel, köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerűen felmerült költségeit. Ha az elállást megelőzően már történt díjfizetés, a megfizetett díjnak az igénybevétel mértékéhez igazodó arányos összegét Szolgáltató az elállást követő 3 napon belül visszatéríti. Ebben az esetben az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a megállapított díj adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Az elállásra vonatkozó részletszabályokat a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező elállási/felmondási mintatájékoztató tartalmazza.

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és módosítása:

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. március 1 napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal figyelemfelhívás mellett a honlapján közzéteszi.

 

Egyéb rendelkezések:

 

 1. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv, szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltatók kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

 

 1. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

Bük, 2017. március 1

 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Bíró Virág egyéni vállalkozó (9737 Bük, Deák u. 26.) vagy Könczöl Dávid egyéni vállalkozó (9737 Bük, Deák u. 26.)

 

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön internetes oldalunkon is [www.webstark.hu] kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Bíró Virág egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 51277411; székhely: 9737 Bük, Deák u. 26.; adószám: 68133083-1-38; virag.biro@webstark.hu) és

Könczöl Dávid egyéni vállalkozó (nyilvántartási szám: 51240101; székhely: 9737 Bük, Deák u. 26.; adószám: 68108201-1-38; konczol.david@webstark.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: programozási / grafikai szolgáltatás (kérjük a megrendelt szolgáltatás pontos megnevezését beírni).

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A kellékszavatosságról szóló mintatájékoztató

 

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Bíró Virág egyéni vállalkozó és Könczöl Dávid egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Bíró Virág egyéni vállalkozó (9737 Bük, Deák u. 26.) vagy Könczöl Dávid egyéni vállalkozó (9737 Bük, Deák u. 26.) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

Fektess be az álmaidba!

Legyen olyan weboldalad, amire valójában vágysz! Ne gördíts akadályokat a céljaid elé azzal, hogy kötött, előre meghatározott rendszerekre alapozol, amik miatt állandóan újra kell majd gondolnod a megvalósítást!

Minden jog fenntartva - WebStark 2017-2020